020 - 262 1630

Algemene voorwaarden Testgroep BV

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten en producten en abonnementen van Testgroep BV, gevestigd te Amsterdam, KvK Utrecht:  34271193, VAT nr.: 817836809B01 met zakelijke klanten.

Tarieven

Tarieven zijn exclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan rente in rekening gebracht worden. Bij te late betaling behouden wij het recht de dienst stop te zetten, zonder recht op restitutie.

Testgroep BV behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven van testen en abonnementen aan te passen. Deze tariefwijzigingen zullen minimaal één maand tevoren gemeld worden.

Te late betaling van facturen kan leiden tot het stopzetten van online accounts , zonder dat betalingsverplichting opgeschort wordt.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanmelding via één van onze websites waar deze voorwaarden in te zien zijn of door ondertekening van een offerte.

Beide partijen kunnen op elk willekeurig tijdstip de overeenkomst beëindigen om welke reden dan ook. Hierbij dient de aanvankelijke contracttermijn en de overeengekomen opzegtermijn in acht genomen te worden. Er zullen geen terugbetalingen gedaan worden.

U mag geen voordelen of verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien op enigerlei wijze overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Testgroep BV.

Als deze overeenkomst beëindigd wordt conform de voorwaarden, kan noch Testgroep BV noch uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies bij de andere partij.

Testgroep BV houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een verzoek tot een overeenkomst te weigeren.

De standaard bewerkersovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden, en is als bijlage opgenomen.

Intellectueel eigendom

U erkent en neemt er zonder voorwaarden kennis van dat diensten, inhoud, broncode en informatie op de website beschermd zijn door Testgroep BV’s copyrights, handelsmerken, dienstenmerken of andere eigendomsrechten en wetten. Noch de overeenkomst noch het gebruik van producten van Testgroep BV geven u enig recht op copyright of handelsmerk, of tast op enigerlei wijze het exclusieve eigendomsrecht van Testgroep BV van het copyright en handelsmerk aan. U stemt ermee in op geen enkele wijze iets van de inhoud van de website te veranderen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of opnieuw te ontwerpen. Dit geldt eveneens voor de testen, de code en de software.

Intellectueel eigendom uw database en content

U heeft het eigendom van uw eigen database, voor alle applicaties. Dit betekent dat u kunt verzoeken om een export van uw gegevens, waaronder gebruikersgegevens, data en resultaten van testen. Er kunnen wel kosten verbonden zijn voor het aanleveren van deze gegevens, voor data export, afhankelijk van de aard en omvang van de data.

Bureauservice

Dienst Een Bedrijf kan bij Testgroep BV losse producten bestellen die op de website van Testgroep BV worden aangeduid als "Bureauservice" en die bepaalde tests, administratie- en projectmanagementdiensten omvatten. 2 Geen restitutie (a) Orders voor de volgende “Bureauservice” kunnen niet worden ingetrokken en de gerelateerde vergoedingen worden niet terugbetaald: 1) persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, online sales assessments, 360 graden feedback en loopbaantesten. Testgroep BV zal hiervoor de in de prijslijst of overeenkomst opgenomen bedragen in rekening brengen. (b)Er is een beperkte mogelijkheid om tests over te dragen die niet voor restitutie in aanmerking komen: (c) Indien hierboven onder (1) genoemde tests niet gebruikt zijn, kan een client verzoeken dat een vervangende kandidaat de betreffende test aflegt.

Garantie van zakelijke gebruikers

Als u de website als professional gebruikt en het product gebruikt om anderen te adviseren, dan garandeert u dat:

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.

Voor bepaalde diensten of producten kan Testgroep BV uw betrouwbaarheid en kennis als professional testen voordat u toegang tot deze service of producten krijgt. Testgroep BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden u toegang te weigeren.

Privacy en informatiebeveiliging

De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij het omgaan met uw informatie hanteren wij de volgende spelregels:

 • Wij geven geen persoonlijke informatie door aan derden.
 • Alle informatie wordt bewaard en bewerkt in een veilige omgeving.
 • Bij het verlopen van uw account wordt alle persoonsgebonden informatie verwijderd uit onze database.
 • Testresultaten en andere persoonlijke informatie wordt slechts geanonimiseerd voor statistische analyses gebruikt.
 • U kunt in het systeem alle gegevens van kandidaten (per jaar) verwijderen. Om aan regels te voldoen dient u gegevens die ouder dan 24 maanden zijn te verwijderen.

Testgroep BV houdt zich het recht voor om de informatie van professionals en hun cliënten geanonimiseerd en volledig te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de testen en haar diensten. Dit geldt voor – maar is niet beperkt tot – onderzoek, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van normgroepen en de uitvoering van statistische analyses.

Publiciteit Testgroep BV verzoeken om de naam en logo van een client - online  - toe te voegen aan Testgroep BV's klantenlijst en deze gegevens ook te gebruiken in andere marketingmaterialen; (a) en (b) medewerking van een client aan de gezamenlijke ontwikkeling van een casestudy die het gebruik door client van producten beschrijft, en/of aan andere gezamenlijke pers- en/of marketingboodschappen.

Geheimhouding Partijen zullen de overeenkomst, de inhoud daarvan, de daaraan gerelateerde zaken en de informatie die mondeling of schriftelijk, in materiële of immateriële vorm, op basis van de overeenkomst wordt uitgewisseld geheim houden. Indien er een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst bestaat tussen partijen, is dit artikel alleen van toepassing voor zover dit verder gaat dan de betreffende geheimhoudingsovereenkomst. De ontvangende partij zal tenminste een gelijke mate van beveiliging en zorg in acht nemen, als die hij toepast op zijn eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij garandeert dat de te nemen maatregelen passende bescherming bieden tegen ongeoorloofd(e) openbaarmaking, kopiëring of gebruik..

Aansprakelijkheid Voor de beschikbaarheid en toegang tot de online diensten van Testgroep BV is Testgroep BV afhankelijk van derden, zoals internet service providers. Mede gelet op het voorgaande geldt, dat Testgroep BV niet aansprakelijk is jegens cliënten voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit: (a) een gebrekkige prestatie door de internet service provider van Testgroep BV; of (b) een gebrek in de apparatuur van een clients, van een kandidaat, of van derden; of (c) redenen die verband houden met Testgroep BV's uitvoering van systeemupgrades of -onderhoud; of (d) een inbreuk op de beveiliging van het Testgroep BV systeem; of (e) de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot online diensten van Testgroep BV uitsluitend als gevolg van de software van Testgroep BV.

Systeemeisen

De actuele systeemeisen zijn hier na te lezen:

 • Recente versie van Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari .
 • Een voldoende snelle internetverbinding. Als richtlijn minimaal 2 Mbps voor normaal gebruik en 4 Mbps voor webcam testen.
 • Minimaal 512 MB aan RAM-geheugen en voldoende vrije schijfruimte.
 • Schermresolutie minimaal 1024×768 pixels

Deze overeenkomst zal geleid en uitgelegd worden in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Arrondissementsbank Utrecht (Nederland) heeft exclusieve jurisdictie inzake vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Bijlage: Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van alle overeenkomsten die Testgroep BV sluit met haar opdrachtgevers en is geldig tenzij er een aparte overeenkomst is aangegaan op verzoek van de opdrachtgever.

Overwegende dat:

Voor zover Testgroep BV Persoonsgegevens verwerkt voor de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst kwalificeert Opdrachtgever krachtens artikel 4, onderdeel 7 en onderdeel 8, van de Verordening als verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens en Testgroep BV als verwerker;

De beide partijen (Testgroep BV en de Opdrachtgever) in deze Verwerkersovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening, hun afspraken over de Verwerking van deze (Persoons-)gegevens door Testgroep BV vast willen leggen.

Testgroep BV en Opdrachtgever komen overeen:

Artikel 1. (De begrippen)

Onder de volgende begrippen in deze Verwerkersovereenkomst wordt verstaan:

1.1    Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking heeft;

1.2    Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”)

1.3    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Testgroep BV en de bijbehorende bijlagen.

1.4    Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon,  die Testgroep BV in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt.

1.5    Verwerkersovereenkomst: de huidige overeenkomst.

1.6   Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via  geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst

2.1    Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Testgroep BV in het kader van de Overeenkomst.

2.2    De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van Betrokkenen zijn in Bijlage 1 omschreven.

2.3    Testgroep BV garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.

2.4    Testgroep BV garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

3.1    Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop de hoofdovereenkomst door Partijen is ingegaan.

3.2    Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat de hoofdovereenkomst is beëindigd en voor zover Testgroep BV alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.

3.3    Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen behoudens noodzakelijke wijzigingen vanuit wetgeving of jurisprudentie.

Artikel 4. Omvang Verwerkingsbevoegdheid Testgroep BV

4.1    Testgroep BV Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op Testgroep BV van toepassing zijn.

4.2 Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Testgroep BV in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever daarvan voorafgaand aan de verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.

4.3    Indien Testgroep BV op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking

5.1    Testgroep BV treft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in Bijlage 2.

5.2    Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Testgroep BV waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

5.3    Testgroep BV Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.4    Testgroep BV informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.

5.6    Testgroep BV verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.

Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Testgroep BV

6.1    De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter en vallen onder geheimhoudingsverplichting. Testgroep BV heeft zijn Personeel ertoe verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen. Op aanvraag verstrekken wij het Informatiebeveiligingsbeleid welke onderdeel is van de arbeidsovereenkomsten van Testgroep BV en overeenkomsten met relevante leveranciers.

Artikel 7. Subverwerker

7.1 Wanneer Testgroep BV een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene

8.1 Testgroep BV verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgestelde rechten van de Betrokkene te beantwoorden.

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

9.1    Testgroep BV informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd in Bijlage 3.

9.2    Testgroep BV informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van het eerste lid over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

9.3    Partijen dragen de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.

Artikel 10. Teruggave Persoonsgegevens

10.1 Na afloop van de Overeenkomst draagt Testgroep BV, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. Testgroep BV verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

10.2 De Persoonsgegevens worden terugbezorgd als dataset in een algemeen geldend bestandsformaat.

Artikel 11. Informatieverplichting

11.1 Testgroep BV stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.

Deze verwerkersovereenkomst is als onderdeel van de algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten van Testgroep BV met opdrachtgevers. Opdrachtgevers kunnen desgewenst op verzoek een ondertekende en gedateerde overeenkomst ontvangen.


Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking:

Het onderwerp/ aard en doel van de verwerking ligt bij de opdrachtgever. Doorgaans is het doel het adviseren van betrokkenen bij hun loopbaan, ondersteuning bij loopbaanbeslissingen, ondersteunende informatie bij selectiebeslissingen en competentieontwikkeling. Daarnaast worden inloggegevens geregistreerd.

 1. Het soort Persoonsgegevens

Primair gaat het om normale persoonsgegevens als NAW gegevens.

 1. Beschrijving categorieën Persoonsgegevens

Naam, geboortedatum, e-mail, geslacht, opleidingsniveau, antwoorden op vragen van en resultaten van tests en vragenlijsten.

 1. Beschrijving categorieën Betrokkenen
 2. a)    Betrokkenen zijn medewerkers van organisaties of opdrachtgevers van opdrachtgever
 3. b)    Sollicitanten, kandidaten of deelnemers van organisaties of opdrachtgevers.
 4. Beschrijving categorieën ontvangers van Persoonsgegevens
 5. a)   De consultant van de opdrachtgever (psycholoog, recruiter, etc) kan deze gegevens individueel inzien van de betrokkene. De adviseur overlegt en vraagt toestemming van betrokkene voor het delen van persoonsgegevens met haar opdrachtgevers.
 6. b)   Customer Support van Testgroep BV kan na toestemming van opdrachtgever gegevens van betrokkenen inzien voor support doeleinden.

Bijlage 2. Passende technische en organisatorische maatregelen

Testgroep BV heeft vele maatregelen getroffen voor databeveiliging. De belangrijkste daarvan zijn:

 •        Encryptie en beveiligingscertificaten
 •        Wachtwoordbeleid met individueel traceerbare logins
 •        Traceerbaarheid van wijzigingen
 •        Back-up met retentie
 •        Toepassen van firewalls
 •        Anonimiseren van persoonsgegevens
 •        Monitoring en registratie
 •        Informatiebeveiligingsbeleid

Op aanvraag is voor opdrachtgevers een document beschikbaar met een volledige beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen.

Bijlage 3: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens

In deze bijlage worden de afspraken over hoe Testgroep BV Opdrachtgever over Inbreuken in verband met Persoonsgegevens gaat informeren nader gespecificeerd.

 1.  De melding wordt onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontdekken van het  beveiligingsincident en/of de datalek gedaan.
 2.  Voor de melding wordt het ‘Meldingsformulier datalekken en/of beveiligingsincidenten’ gebruikt (onderwerp: ‘datalek’), conform de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Op het moment dat er bij Bewerker meer informatie is over het lek en/of incident, zal deze aanvullende informatie direct met Verantwoordelijke worden gecommuniceerd.

Informatie die door Testgroep BV wordt verstrekt

 • Aard van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
 • De Persoonsgegevens en Betrokkene
 • Waarschijnlijke gevolgen van de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens
 • Maatregelen die Testgroep BV heeft voorgesteld of genomen om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Met de online assessments van TestGroup, kunnen we iemand beter ondersteunen in de toekomstige rol als leidinggevende.”

Hans van den Brink, Radboudumc - Adviseur Leadership Development

Ervaring van het Radboudumc met The Bridge Personality