020 - 262 1630

Wetenschappelijke basis van The Bridge Personality

De Bridge Personality persoonlijkheidstest is in 2006 ontwikkeld door TestGroup in samenwerking met universiteiten wereldwijd. Sindsdien hebben vele wetenschappelijke studies de betrouwbaarheid en (voorspellende) validiteit van deze persoonlijkheidstest aangetoond. Sinds de ontwikkeling van deze hoogwaardige persoonlijkheidsvragenlijst, is het uitgegroeid tot de meest gebruikte persoonlijkheidstest in veel landen wereldwijd (waaronder Nederland en België). The Bridge Personality is inmiddels vertaald in 20 talen.

TestGroup is gespecialiseerd in het voorspellen van werkprestaties met persoonlijkheidstesten en capaciteitentesten. We adviseren organisaties over de hele wereld over het implementeren van onze online Bridge assessments in hun HR-processen.

Samen met universiteiten publiceert TestGroup wetenschappelijke artikelen in vooraanstaande tijdschriften wereldwijd. Hier kun je een voorbeeldartikel van ons onderzoek downloaden. Dit specifieke artikel over de validiteit van The Bridge Personality is gepubliceerd in Human Performance, een top 10 wetenschappelijk tijdschrift uit de VS op het gebied van psychometrie en assessments.

Twee persoonlijkheidsmodellen: De Big Five en de theorie van Jung

The Bridge Personality is gebaseerd op twee persoonlijkheidstheorieën: de Big Five persoonlijkheidstheorie en Carl Jungs Type Theorie. Kandidaten krijgen 240 vragen, waarbij ze zichzelf in een werksituatie moeten beoordelen. De vragen richten zich op 4 hoofdgroepen: Besturen, Uitvoer, Houding en Mentaal. De 4 hoofdgroepen zijn opgesplitst in 12 groepen (bijv. Invloed, Drive en Flexibiliteit). De 12 groepen zijn onderverdeeld in 34 competenties (bijv. Sociaal Zelfverzekerd, Besluitvaardig en Behulpzaam).

De wetenschappelijke validatie van The Bridge Personality is alleen gebaseerd op het Big Five persoonlijkheidsmodel, omdat dit het enige wetenschappelijk bewezen persoonlijkheidsmodel is dat gebruikt kan worden om gedrag te voorspellen.

Voor de theorie van Jung heeft The Bridge Personality een 16 Jung Type rapport , een 4-kleuren rapport en een teamrapport. Dit laatste rapport kan worden gebruikt voor een team assessment. Het is belangrijk om te benadrukken dat de Jung-rapporten niet bedoeld zijn voor werving of selectie (of om enige vorm van gedrag te voorspellen). Deze rapporten kunnen alleen worden gebruikt voor coaching en (team)ontwikkeling.

Betrouwbaarheid en validiteit

TestGroup hecht grote waarde aan betrouwbaarheid en validiteit. Daarom is de Bridge Personality ontwikkeld in lijn met de nieuwste wetenschappelijke theorieën in de testpsychologie. We gebruiken ook de nieuwste inzichten op het gebied van online testen. Als je meer wilt weten over de meest recente onderzoeksgegevens van The Bridge Personality, zie dan de onderstaande tabel voor de laatste betrouwbaarheidsscores van The Bridge Personality.

Constructvaliditeit van The Bridge Personality met de Big Five

Om ervoor te zorgen dat The Bridge Personality nog steeds nauwkeurig meet wat het hoort te meten, hebben we de eigenschappen ervan geanalyseerd met een methode genaamd "principal component analysis" (factoranalyse). Dit is gedaan om te controleren of The Bridge Personality construct validiteit heeft met de Big Five persoonlijkheidsstructuur. Elk van deze Big Five eigenschappen wordt in The Bridge Personality gemeten door twee tot drie meer specifieke karaktertrekken. The Bridge Personality test heeft constructvaliditeit met de Big Five, zoals blijkt uit de BFI in tabel 4. De BFI (Big Five Inventory), ontwikkeld door John & Srivastava in 1999, is een korte, betrouwbare 44-item vragenlijst die een overzicht geeft van iemands scores op de Big Five factoren. De resultaten toonden een goede overeenkomst tussen de Big Five-schalen van de Bridge Personality en de overeenkomstige schalen in de BFI. De betrouwbaarheidsscores in tabel 3 (Cronbachs α) zijn zeer goed, variërend van α = .82 voor Agreeableness tot α = .91 voor Extraversion en Openness.

Normatieve en ipsatieve scores

De (sten)scores in het persoonlijkheidsrapport zijn gebaseerd op zowel normatieve als ipsatieve scores. Normatief betekent dat een kandidaat scoort op een schaal van 1 - 9 (1=zeer sterke onenigheid, 9=zeer sterke overeenkomst). Ipsatief staat voor 'gedwongen keuze' en betekent dat kandidaten vragen in volgorde moeten zetten (1=minst van toepassing op mij, 6=meest van toepassing op mij). Waarom deze combinatie van scores? Omdat onderzoek binnen de testtheorie heeft aangetoond dat het combineren van deze scores een beter betrouwbaar idee geeft van zelfperceptie en persoonlijkheid.

Ga je een persoonlijkheidstest inzetten in je organisatie? Lees hier de 10 tips over het invullen van een persoonlijkheidstest.

Uitleg over stenscores

De Bridge Personality-rapporten gebruiken stenscores die variëren van 1 tot 10. Een stenscore laat zien waar iemand staat in een (norm)groep, als een reeks, vergeleken met anderen. De (norm)groepen van The Bridge Personality verschillen per land (taal van The Bridge Personality) en bestaan uit 500 mensen die The Bridge Personality hebben ingevuld. Generieke normgroepen worden gebruikt waar de normgroepen voor vrouwen en mannen gelijk zijn.

Stenscores zijn gebaseerd op een standaard normale verdeling, wat een gangbare manier is om naar gegevens te kijken. Stenscores zijn verschillend van staninescores. Staninescores hebben een middelpunt van vijf, maar stenscores hebben dat niet; hun middelpunt is eigenlijk 5.5. Zowel sten- als staninescores gebruiken een halve standaarddeviatie om hun limieten te bepalen. Bijvoorbeeld, een stenscore van 5 omvat alle standaardscores van -.5 tot nul, met het middelpunt op -0.25. Een stenscore van 4 omvat scores van -1.0 tot -0.5, met het middelpunt op -0.75. De laagste score, een stenscore van 1, omvat alle standaardscores lager dan -2.0.

Stenscores van 6 tot 10 zijn als een spiegelbeeld van scores 5 tot 1. Dus, hoe hoger de stenscore, hoe hoger de positie van het individu in de groep, gebaseerd op het bereik van waarden in de standaard normale verdeling. Dit systeem helpt om iemands positie in een groep duidelijker te begrijpen, met behulp van een reeks waarden in plaats van een enkel punt.

Normatieve-Ipsatieve Split Technology®

De Bridge Personality, een geavanceerde (adaptieve) persoonlijkheidstest, maakt gebruik van Normatief-Ipsatief Split Technology®. Deze door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven techniek stelt The Bridge Personality in staat om duidelijke inzichten te bieden in antwoordgedrag. Normatieve-Ipsatieve Splits® fungeren als markers in het rapport en onthullen de mate van sturend antwoordgedrag op competentieniveau. Deze techniek maakt het mogelijk om competenties aan te wijzen waar een kandidaat mogelijk onzeker was of heeft geprobeerd om sociaal wenselijk te antwoorden. Het is een essentiële tool voor selectie en recruitment.

Heeft een kandidaat bij stellingen die bij een bepaalde dimensie horen moeite gehad met kiezen, dan verschijnt er in het rapport een ‘normatief-ipsatief split’ bij de dimensie. De n (van normatief) staat onder de normatieve score, de i (van ipsatief) staat onder de ipsatieve score. Een kandidaat heeft bij een dergelijke dimensie 
moeite gehad met kiezen. Interessant is nu om te kijken hoe dat komt. Dat kan aan veel redenen liggen. Het is aan de testafnemer en de kandidaat (degene die The Bridge Personality heeft ingevuld) om dit samen te onderzoeken. Een ‘normatief-ipsatief split’ is niet slecht, het geeft juist meer informatie.

The Bridge Personality: betrouwbaarheidsscores

Betrouwbaarheid betekent dat een psychologische test elke keer dezelfde resultaten geeft. Als een test zeer betrouwbaar is, kunnen we meer vertrouwen hebben in de resultaten ervan. Dit gebeurt wanneer een psychologische test telkens dezelfde antwoorden geeft wanneer hij op dezelfde manier wordt uitgevoerd en er niets is veranderd.

In de psychologie gaat betrouwbaarheid over hoe stabiel de resultaten van een test zijn. Een betrouwbare test geeft keer op keer hetzelfde antwoord. Dit betekent dat wanneer je een test of een vragenlijst gebruikt, je meestal dezelfde antwoorden krijgt, zolang er niets verandert in hoe je de test uitvoert of wat je test. Wanneer tests betrouwbaar zijn, kunnen we ze gebruiken om meer te begrijpen over hoe mensen denken en zich gedragen.

'Split-half' betrouwbaarheid 

Split-half betrouwbaarheid is een manier om te zien of een of test consistent hetzelfde meet. Het wordt gedaan door de test in tweeën te splitsen, zoals het scheiden van de oneven en even vragen, en vervolgens de twee helften te vergelijken. Als de antwoorden in beide helften vergelijkbaar zijn, is de test consistent. We gebruiken de Spearman-Brown formule om te berekenen hoe betrouwbaar de hele test is. De Bridge Personality gebruikt deze maat voor betrouwbaarheid voor de Big Five 34 competenties.

Interne schaalconsistentie

Interne schaalconsistentie betekent controleren of vragen over hetzelfde onderwerp vergelijkbare scores opleveren. Bijvoorbeeld, als je het eens bent met "Ik hou van koekjes," zul je het waarschijnlijk het eens zijn met "Ik heb veel koekjes gegeten" en niet met "Ik haat de geur van koekjes." Een getal genaamd Cronbach's alfa laat zien hoe goed de vragen bij elkaar passen. Scores tussen 0.70 en 0.90 zijn goed. Lagere scores kunnen betekenen dat de vragen niet over hetzelfde gaan, en hogere scores zouden kunnen betekenen dat ze te vergelijkbaar zijn. De Bridge Personality gebruikt deze maat voor betrouwbaarheid voor de Big Five 34 competenties, zowel voor de normatieve schalen als de ipsatieve schalen.

Betrouwbaar zijn betekent stabiel en consistent zijn. In de psychologie is betrouwbaarheid essentieel voor onderzoekers om er zeker van te zijn dat hun werk stabiel is. Wanneer psychologen onderzoek doen, gegevens verzamelen of tests afnemen, moeten ze weten dat hun instrumenten betrouwbaar zijn. Factoren die van invloed kunnen zijn op betrouwbaarheid zijn onder andere hoe stabiel hetgeen is dat je test en de testomstandigheden. Als bijvoorbeeld de testruimte erg warm is, kunnen mensen mogelijk niet hun best doen, wat van invloed kan zijn op de resultaten.

Betrouwbaarheid versus Validiteit

Betrouwbaarheid gaat over hoe nauwkeurig een test is, terwijl validiteit gaat over of het meet wat het beweert te meten. Een test kan betrouwbaar zijn (dezelfde resultaten geven) maar niet valide zijn (niet echt meten wat het zegt dat het meet). Voor een test om echt nuttig te zijn, moet deze zowel betrouwbaar als valide zijn.

The Bridge Personality maakt gebruik van twee betrouwbaarheidsmaten: interne schaalconsistentie (schaal alfa's) en split-half betrouwbaarheid. Je kunt een overzicht van de betrouwbaarheidsscores vinden in de onderstaande tabel:

Dit zeggen onze tevreden klanten over ons

“Dankzij de Bridge Ability Suite kunnen wij meer mensen toelaten tot de opleiding.”

Kim Heerkens, Adviseur Capacity Building

DTV Consultants